Artikel 1. Definitioner

1.1 Vilkår og betingelser "betyder disse generelle forretningsbetingelser og leveringsbetingelser.

1.2 Sælger betyder Kopos Kolín a.s., ID: 61672971, registreret kontor: 280 94 Kolín IV, Havlíčkova 432, Tjekkiet, registreret i Handelsregisteret vedligeholdt af kommunale domstolen i Prag, sektion B, fil nr. 3689.

1.3 Køber betyder den person eller juridiske enhed, der indgår en købsaftale med sælgeren.

1.4 Indkøbsaftale "den aftale, der er indgået mellem Køber og Sælger vedrørende Salg fra Sælger og Køb af Køber af Varer og Levering heraf fra Sælger til Køber, der opfylder kravene i disse Vilkår og Betingelser.

1.5 Udtrykket »skrevet« i disse vilkår og betingelser betyder: i brev, telefax eller via e-mail.

 

Artikel 2. Anvendelse af Betingelserne

2.1 Disse vilkår og betingelser gælder for og udgør en integrerende del af alle ordrer foretaget af køber med sælger, alle tilbud og tilbud fra sælger, alle accepter, bekræftelser og bekræftelser fra sælger af køberens og alle købskontrakternes ordrer, medmindre og til i hvilket omfang sælger udtrykkeligt accepterer ellers skriftligt.

2.2 Eventuelle vilkår og betingelser, der fremgår af ethvert dokument eller dokumenter udstedt af Køber, enten før eller efter udstedelse af noget dokument, som Sælger angiver eller henviser til disse Betingelser og betingelser, herved udtrykkeligt afvises og ignoreres af Sælger, og sådanne vilkår skal være helt uanvendeligt til ethvert salg, som Sælger har foretaget til Køber, og er ikke bindende på nogen måde på Sælger.

2.3 Hvis køber refererer i et bud eller ved accept af et bud på handelsvilkår, der overtræder disse vilkår og betingelser, konkluderes købekontrakten i det omfang, det ikke strider mod disse vilkår og betingelser. Der er dog ikke indgået købsaftale, hvis konklusionen er udelukket af sælgeren eller senest uden unødig forsinkelse efter udveksling af hensigtserklæringer.

 

Artikel 3. Indgåelse af købsaftale

En købsaftale indgås kun ved modtagelse fra sælger af en skriftlig bestilling fra køber, som skriftligt bekræftes af sælgeren, der opfylder følgende krav:

3.1 Køber skal sende sælger en skriftlig ordre, der netop angiver de krævede varer i overensstemmelse med Sælgerens sortiment i henhold til Sælgerens nuværende katalog eller et skriftligt tilbud fra Sælgeren. En ordre af varer skal specifikt indeholde:

 1. en angivelse af de bestilte varer (mængde og tekniske data - navn efter katalog, type nummer eller EAN, pakning)
 2. prisen;
 3. Leveringsdato for de bestilte varer;
 4. leveringsadressen;
 5. De gældende leveringsbetingelser i henhold til INCOTERMS 2010, udstedt af International Chamber of Commerce, er FCA (KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 94 Kolín, Tjekkiet), medmindre andet er angivet i ordren og bekræftet af sælgeren
 6. Nærmere oplysninger om køberen (fx registreringsnummer med handelsregister, momsidentifikationsnummer gældende i leveringslandets land (ID, moms-id). Den første ordre skal indeholde et uddrag fra Handelsregisteret eller handelslicensen. Køber skal meddele Sælgeren uden unødig forsinkelse af eventuelle ændringer af de forhold, der er angivet i ovennævnte dokumenter.

3.2 Hvis Sælgeren accepterer ordren, skal sælger bekræfte ordren uden unødig forsinkelse og sende det til køber senest 3 arbejdsdage efter leveringen til sælgeren. Købskontrakten indgås ved levering af sælgeren til køber i henhold til ordreoplysningerne i henhold til artikel 3.1.

3.3 En købsaftale kan også indgås ved:

 1. levere varerne under en aftale underskrevet af sælger og køber, herunder de nærmere angivne oplysninger i henhold til artikel 3, stk.
 2. afsendelse og fakturering af varerne til køberen.

3.4 Købskontrakten erstatter og annullerer alle tidligere arrangementer og aftaler vedrørende den pågældende ordre;

3.5 Alle leverancer skal ske i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.

3.6. Sælgerens forslag om at levere varer til den udpegede katalogpris er et tilbud, der er genstand for lagre eller tabet af Sælgerens evne til at udføre.

 

Artikel 4. Prisfastsættelse, betalingsbetingelser, udførelsesdato

4.1 Købsprisen angivet i Købsaftalen er baseret på leveringsfristen FCA (KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 94 Kolín, Tjekkiet) i henhold til INCOTERMS 2010, medmindre andet er aftalt i købsaftalen.

4.2 For at bekræfte leveringen af varerne fra sælger til køber skal der udstedes en leveringsnota eller et andet lignende dokument, hvor køberen eller transportøren på købers vegne (i givet fald) bekræfter leveringen af varerne af sælgeren til køberen.

4.3 Købsprisen skal betales senest på forfaldsdatoen angivet i skattedokumentet (faktura) og ellers i overensstemmelse med betalingsinstruktionerne og valutaen deri, medmindre andet er aftalt i den relevante købsaftale. Betaling skal ske på Sælgers bankkonto eller hos Sælgerens kontante kontor på deres hjemsted på arbejdsdage under fælles arbejdstid.

4.4 Fakturaen skal opfylde alle vilkår, der er fastsat i gældende lovbestemmelser. Køber har ret til at klage over ukorrekte eller ufuldstændige data i en faktura ved at returnere fakturaen senest 5 hverdage fra modtagelsen med angivelse af manglende eller ukorrekte data. Eventuelle forkerte eller ufuldstændige data har ingen virkning på de vilkår og betingelser, der er indeholdt i den relevante købsaftale. Sælgeren og køberen erklærer, at en korrigeret faktura, der leveres elektronisk af sælgeren til køberens e-mail-adresse i et format, der sikrer ægtheden af ​​dokumentet (helst i PDF-formatet eller et PNG- eller JPG-billede) anses for at udgøre et dokument af samme værdi, der opfylder betingelserne i henhold til gældende lovbestemmelser. En trykt formular af et skattedokument skal kun udarbejdes af sælger efter køberens udtrykkelige anmodning. Køber er forpligtet til at underrette e-mail-adressen for afsendelse af skattepapirer. Køber forpligter sig til at bekræfte modtagelsen af ​​et korrigerende skattedokument (kreditnota) - med angivelse af datoen for modtagelsen heraf - i elektronisk form eller pr. Mail til sælgerens adresse.

4.5 De ​​kontraherende parter kan også aftale forskellige betalingsbetingelser, f.eks. nedbetalinger eller forskudsbetalinger eller rabat på betaling før forfaldsdato. Senest modtagelse af en sådan betaling i henhold til individuelt aftalte betalingsbetingelser anses for at udgøre en væsentlig overtrædelse af købsaftalen. Såfremt afdrag af købsprisen er aftalt, skal forsinket betaling af en eller flere afdrag indebære en forpligtelse for køberen til at betale hele købsprisen straks. Hvor rabat på betaling inden forfaldstidspunkt er aftalt, kan denne rabat på forhandlet købspris kun gives, hvis Bayer har betalt alle tidligere forpligtelser før forfaldsdagen og har holdt betalingsordren.

4.6 Hvis Køber ikke betaler købsprisen eller en del deraf ved forfald og betaling eller overtræder enhver anden forpligtelse i henhold til en Købsaftale, har Sælger ret til helt eller delvis at ophæve eller suspendere sine forpligtelser i henhold til den relevante Købsaftale og enhver anden Købsaftaler (især forpligtelsen til at levere de købte varer) eller at opsige eller ophæve en sådan Købsaftale, og Sælgeren har også ret til at kræve erstatning fra Køber op til det beløb, som alle Sælgers omkostninger i forbindelse med levering og formidling af produktionen af ​​de aftalte varer og alle relaterede omkostninger samt tab af fortjeneste.

4.7 Eventuel betaling foretaget af Køber kan ensidigt anvendes af Sælger til afvikling af eventuelle krav fra Sælger - Forpligtelser fra Køber.

4.8 Betaling anses for at være foretaget, når Sælgerens konto, der er angivet i de relevante fakturaer, krediteres med det fulde beløb, der skal betales, eller når de forfaldne beløb er fuldt modtaget i kontanter som angivet i artikel 4.3.

4.9 Den aftalte købspris skal ikke indeholde emballage, returbeholdere, sikkerhedsanordninger for varerne under transporten og transportomkostningerne, medmindre andet er aftalt i den relevante købsaftale.

4.10 Bankomkostningerne i forbindelse med betaling af købsprisen bæres af køber.

4.11 Køber er ikke berettiget til at modregne ethvert beløb, der skyldes Sælger, mod ethvert beløb, som Sælger måtte skylde Køberen uden Sælgerens skriftlige samtykke. Hvis et sådant beløb er afregnet uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke, har Sælger ret til betaling af en bøde på 50.000 CZK for hver sådan modregning, uden at det berører Sælgers ret til at kræve erstatning.

4.12 Køber har ikke lov til at tilbageholde betalinger og / eller for at nedsætte købsprisen i tilfælde af, at Sælgeren har en (forfalsket) misligholdelse af enhver forpligtelse i henhold til den relevante Købsaftale.

4.13 Hvis en betaling er modtaget fra køberen uden tilstrækkelig identifikation af købekontrakten, som den vedrører et variabelt symbol på den angivne betaling, skal sælger beslutte brugen af betalingen.

4.14 Den mængde, priser, dimensioner og / eller vægt, Sælgeren har angivet, anses for at være et bevis for, at der foreligger et åbenbart fejl.

4.15 Hvis et beløb ikke er fuldt ud betalt af Køber, når det er påkrævet, har Sælger ret til at opkræve morarenter på 0,05% på det forfaldne men ubetalte beløb for hver dag, hvor en sådan betaling ikke er modtaget. Ud over ethvert krav om morarenter kan sælger kræve erstatning op til samtlige omkostninger i forbindelse med forsinket betaling, herunder alle omkostninger i forbindelse med indsamlingen heraf.

4.16 Uanset de aftalte betalingsdatoer er alle beløb, som Sælgeren fakturerer køberen i henhold til de relevante Købsaftaler, straks forfalder, hvis Køber undlader at betale noget beløb ved forfald, eller hvis Sælgeren lærer om eventuelle omstændigheder, som væsentlig negativ indflydelse på køberens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til en købsaftale. I så fald har Sælger ret til at kræve forskudsbetaling i forhold til både nuværende og nye leverancer under enhver Købsaftale eller at afslutte eller ophæve Købskontrakterne med Køberen og kræve Skadeserstatning fra Køber på grund af frustration af kontrakt.

4.17 Hvis køberen forpligter sig til at arrangere godstransporten selv, skal de gøre det inden for 10 dage efter modtagelsen af Sælgerens rådgivning. Hvis køber ikke sender varerne inden for 10 dage, har sælger ret til:

 1. sende varerne på bekostning af og risiko for køberen,
 2. opbevare varerne på bekostning af og risiko for køberen i Sælgers lager eller i et andet parts parti. Hvis varerne er opbevaret, har sælgeren ret til at opkræve køber oplagringsomkostningerne for den krævede opbevaring, som skal fastlægges af sælgeren.

4.18 Eventuelle supplerende krav fra køberen om en ændring af varerne, som accepteres af sælgeren, forlænger den aftalte leveringsperiode proportionelt i det tidsrum, som sælgeren kræver for at ændre varen. Sælgeren har ret til at opkræve omkostningerne i forbindelse med ændringen.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Risikoen for tab af eller beskadigelse af varerne skal overgå til køberen, når varerne lastes af den første transportør.

5.2 Varerne anses for leveret ved overdragelse til den første transportør.

5.3 Ved forsinket levering eller manglende levering af varen er Sælger ikke ansvarlig for eventuelle skader der måtte opstå som følge heraf.

5.4 Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte skader, såsom tab af eventuel fremtidig fortjeneste, kontrakttab, tab af aftale, tab af fremtidige tilbud, tab af produktion, tab af samarbejde, tab eller skader på billedet, tab af indkomst, tab af overskud, kapitalomkostninger, omkostninger forbundet med afbrydelse af produktion eller drift mv.

5.5 Sælger kan ikke holdes ansvarlig for køberens valg af varer til deres endelige brug, heller ikke sælgeren er ansvarlig over for køber for eventuelle skader, der opstår som følge af ukorrekt brug af varerne.

 

Article 6. FORCE MAJEURE

6.1 Sælger er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelse i udførelsen, hvis: (i) en sådan fejl eller forsinkelse skyldes afbrydelser i varens fremstillingsproces, men dette gælder ikke i tilfælde af grov uagtsomhed eller hensigt eller (ii) en sådan fejl eller forsinkelse skyldes force majeure som defineret nedenfor eller ved lov

I tilfælde af en sådan fiasko som angivet ovenfor, vil udførelsen af den eller de relevante dele af aftalen suspenderes i den periode, hvor fejlen fortsætter, uden at sælger er ansvarlig eller ansvarlig for køber for eventuelle skader deraf.

Udtrykket "force majeure" betyder og omfatter eventuelle omstændigheder eller begivenheder ud over Sælgernes rimelige kontrol - hvad enten det kan forventes på købskontraktstidspunktet - som følge heraf Sælgeren ikke med rimelighed kan pålægges at opfylde sine forpligtelser, herunder force majeure og / eller misligholdelse af en af ​​Sælgers leverandører, herunder men ikke begrænset til krig, krigstrussel, oprør, sabotage, ild, storm, oversvømmelse, eksplosion, naturkatastrofer, regeringsordrer eller restriktioner i Den Europæiske Union, strejke, fuldstændig eller delvis ødelæggelse af Sælgerens eller deres entreprenørers fabrik eller produktionslinje, leverancer af entreprenører, ændring af toldbestemmelser, ændring af import- og eksportkvoter, eksport- eller importforbud eller andre årsager. I tilfælde af at Force Majeure udvides i en periode på tre (3) på hinanden følgende måneder (eller i tilfælde af, at forsinkelsen med rimelighed forventes af Sælger at forlænge for en periode på tre (3) på hinanden følgende måneder), har sælger ret til at annullere hele eller en del af aftalen uden ansvar over for køberen.

 

Artikel 7. Opbevaring og krav

7.1 Varer, der leveres til Køber, forbliver Sælgers ejendom, indtil fuld betaling af alle krav vedrørende forretningsforholdet med Køber er foretaget, herunder eventuelle fremtidige krav. Denne opbevaringsret gælder også for varer, der leveres ved udveksling.

7.2 Hvis varerne under beholdning og krav skal behandles, blandet eller kombineret med andre varer, der ikke tilhører sælger, har sælger ret til medejerskab af den nye vare i samme forhold som mellem varernes værdi under beholdning af titel, herunder moms, og værdien af ​​de øvrige varer behandlet eller kombineret på tidspunktet for forarbejdning eller kombination. Køber skal opbevare varen på sælgerens vegne gratis.

7.3 Indtil videre har Køber tilladelse til at bortskaffe varerne under beholdning af ejendomsret som led i sin almindelige forretningsvirksomhed. Til denne begivenhed overdrager køber til sælger sine krav på videresalg af varerne under beholdning af titel (videresalgsprisen inklusive moms) inklusive de tilsvarende krav fra veksler og sammen med alle yderligere krav. Hvis Køber skal sælge varerne under beholdning af ejendomme sammen med varer, der ikke tilhører Sælger til en samlet pris, gælder opgaven kun for det beløb, som Sælger har opkrævet Køber for de varetægt, der er blevet solgt.

7.4 Indtil videre har køber ret til at indsamle de krav, der er tildelt sælgeren. Enhver opgave eller pantsætning af et sådant krav er kun tilladt med Sælgers skriftlige samtykke. Hvis køber misligholdes ved betaling eller ikke overholder sine forpligtelser med hensyn til opbevaring af titel, skal køber på sælgers anmodning give debitorerne skriftlig meddelelse om opgaven, forsyne sælger med alle oplysninger, indsende og sende sælger dokumenter og overføre eventuelle veksler. Hvis det er nødvendigt, skal køber give sælger adgang til de relevante dokumenter.

7.5 Ved forekomsten af ​​de omstændigheder, der er anført i § 7.4, stk. 3, skal Køber give Sælgeren adgang til varerne under beholdning, som stadig er i hans besiddelse, og sende sælger en nøjagtig liste over varerne. Køber skal adskille disse fra andre varer og returnere dem til sælger efter at sælger har trukket sig tilbage fra kontrakten.

7.6 Køber skal straks underrette Sælger om, at tredjeparter skal tage varerne under beholdning af ejendomsretten eller tage i besiddelse af de krav, der er tildelt sælgeren, og skal give sælger al mulig støtte til interventionen.

7.7 Omkostningerne til at overholde den nævnte pligt til at samarbejde om håndhævelse af alle rettigheder i forbindelse med opbevaring af titel og for alle ordninger til opretholdelse og opbevaring af varerne bæres af Køber.

7.8 Køber er forpligtet til Sælger for enhver skade på varerne i henhold til § 462 i den Tjekkiske Handelslovbog.

 

Artikel 8. Defekter af varer og klager

8.1 Køber har ret til at udøve eventuelle krav vedrørende mangelfuld ydelse i overensstemmelse med bestemmelserne i de generelt bindende regler.

Klager over varens kvalitative mangler på varen (såsom en beskadiget form af skyttegrav, lister, forkert form af varer, snavs) skal indgives af Køber inden for 3 arbejdsdage fra varens levering til leveringsstedet angivet ved køb kontrakt. Hvis den tilsyneladende mangel indebærer manglende mængde varer, skal denne omstændighed straks fremgå af leveringsnotaen og afleveres til sælgeren uden unødig forsinkelse. Klager af skjulte kvalitetsfejl af varerne indgives af Køber uden unødig forsinkelse fra det øjeblik, hvor de blev konstateret, men senest inden 6 måneder fra leveringsdatoen til det sted, der er angivet i købsaftalen.

8.2 Køber er forpligtet til at levere sælgeren en klage i en skriftlig form. En skriftlig klage skal indeholde identifikationsdata for produktet:

 1. Produktets navn
 2. nummer på købsaftale / ordre
 3. nummer og udstedelsesdato for leveringsnota eller faktura eller en kopi af fakturaen
 4. beskrivelse af defekten
 5. Vedlagt prøve med fejl under klage, hvis det er muligt
 6. Foreslået afvikling af klagen - Anslået skadesbeløb
 7. dato, hvor sælgeren helst skal besøge køber for at inspicere produktet under klage

Hvis varerne bliver beskadiget i løbet af den vogn, der er arrangeret af sælgeren, skal køberen være forpligtet til at indsende følgende dokumenter:

 1. Registrering af skade med et foreløbigt skøn over dets beløb
 2. Kommerciel rekord bekræftet af transportøren
 3. Forsendelses note (CIM, CMR, B / L)

8.3 Varer under klage skal opbevares i den oprindelige uændrede tilstand adskilt fra de øvrige varer og skal beskyttes mod nedskrivning. Indtil klagen er afgjort af Sælgeren, må varerne ikke anvendes, sælges, forarbejdes, ændres eller ændres på nogen anden måde. Hvis varerne under en klage eller en del heraf overdrages til en tredjemand på det tidspunkt, efter at sælgeren var blevet underrettet om klagen om varernes mangel, ophører køberens krav til erstatningsansvar automatisk.

8.4 Køber er forpligtet til at tillade sælgeren at inspicere de defekte varer for at afklare klagen.

8.5 En klage skal ikke anerkendes, hvis de defekte varer ikke er lagret korrekt og er beskadiget som følge af uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering. Til opbevaring skal de tekniske betingelser overholdes, samt de angivne krav til opbevaring, der skal nævnes i Vilkår for Opbevaring af Varer, der skal offentliggøres på følgende websted: https://www.kopos.dk/da/lagerbinding.

8.6 For så vidt angår defekte varer er køber forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at afværge eller mindske skaden.

8.7 Sælgerens ansvar for mangler, der er omfattet af kvalitetsgarantien, må ikke opstå, hvis fejlen skyldes eksterne hændelser og ikke af sælger efter risikoen for skade på varerne.

8.8 Inden for rammerne af en klage om varernes mangler har Køber ret til:

 1. kræve afhjælpning af mangler ved at levere erstatningsprodukter til erstatning for de defekte varer eller ved levering af manglende varer, eller
 2. kræve afhjælpning af mangler ved at reparere varerne, hvis fejlene kan repareres, eller
 3. kræve en rimelig nedsættelse af købsprisen.

8.9 Køber har kun ret til at vælge en ret, der er angivet i den foregående bestemmelse, hvis han underretter sælgeren om deres valg i en rettidig afsagt klage over mangler. Køber kan ikke ændre den udøvede ret uden Sælgerens samtykke. Hvis det viser sig, at varernes mangler er uoprettelige, eller at deres reparation vil medføre urimelige omkostninger, kan køber kræve levering af erstatningsvarer, hvis de anmoder sælgeren om at gøre det uden unødig forsinkelse, efter at sælger har meddelt dem sådanne forhold. Hvis sælgeren undlader at afhjælpe varernes mangler inden for en rimelig yderligere periode, eller hvis de underretter Køber inden udløbet af den periode, at de ikke afhjælper manglerne, kan køber kræve udskiftning af de defekte varer for varer uden fejl eller kræve en nedsættelse af købsprisen.

8.10 Udenretslig bilæggelse af forbrugertvister
På nuværende tidspunkt har forbrugere - købere mulighed for at anvende domstolsafvikling, voldgift eller mægling til bilæggelse af tvister med sælgeren. Sælgeren rådgiver forbrugeren - køberen om, at forbrugerbeskyttelsesloven nr. 634/1992 Coll. Gennem sin ændring nr. 378/2015 Coll. (CPA), fastsatte muligheden for udenretslig bilæggelse af forbrugertvister. I henhold til lovens § 20d (CPA) er forbrugeren berettiget til udenretslig bilæggelse af en forbrugerklausul som følge af en købsaftale eller en servicekontrakt. Udenretslig bilæggelse af en forbrugertvist indledes på forbrugerens initiativ, som skal indeholde væsentlige bestemmelser som defineret ved lov (CPA § 20n), især de dokumenter, der viser, at forbrugeren ikke har kunnet løse tvisten direkte med anden part og andre dokumenter, der viser de angivne fakta, hvis de foreligger. Forbrugeren kan indsende et forslag ved den tjekkiske handelsinspektion senest inden for et år fra den dag, hvor de udøvede deres ret til Sælger for første gang. Sælgeren blev derefter bedt om at levere den tjekkiske handel inden for en frist på femten arbejdsdage fra meddelelsen Inspektion med henblik på de fakta, der er nævnt i forslaget, medens Sælgeren var forpligtet til at samarbejde og yde bistand til Handelsinspektionskontoret, der kræves for effektive fremskridt i forbindelse med udenretslig bilæggelse af forbrugerkrisen. Loven definerer den maksimale varighed af den udenretslige bilæggelse af forbrugerkrisen, som skal indgås inden for 90 dage fra dens begyndelse (i særligt komplicerede tvister kan fristen forlænges med maksimalt 90 yderligere dage). Den udenretslige bilæggelse af forbrugerkrisen må kun frivilligt opsiges af forbrugeren og kan afsluttes yderligere ved aftale mellem forbrugeren og iværksætteren. Den udenretslige bilæggelse af en forbrugertvist er ikke opkrævet i modsætning til ovennævnte manerer; Hver af parterne (forbrugeren og iværksætteren) skal dog selv afholde deres omkostninger (for eksempel i forbindelse med juridisk repræsentation).

Sagen afholdes inden den tjekkiske handelsinspektion.

Kontaktoplysninger:

Tjekkisk Handelsinspektion
Centralinspektorat - ADR-afdeling Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Den Tjekkiske Handelsinspektion har på grundlag af § 20x CPA udstedt "Forretningsregler for udenretslig bilæggelse af forbrugerkritiske forhold". Reglerne offentliggøres på CTI's ovennævnte hjemmeside.

 

Artikel 9. Leveringsbetingelser for online-shop i Tjekkiet for tjekkiske købere med leverancer i Den Tjekkiske Republik

9.1 Køber bestiller de fornødne produkter i onlinebutikken ved at:

 1. klikke på "Søg" og "Søgetekst", der er knyttet til "Parameter", "Elementnummer" eller "EAN-kode" og klikke på "ORDER" -knappen eller
 2. vælg fra listen over produkter i menuen "Katalog" og klik på "BESTIL", eller
 3. ved hjælp af den separate "Orders" menu
  I alle tilfælde kan produkter klikkes og derefter studeres for deres tekniske specifikationer og deres dokumentation: varenummer, produktnavn, EAN kode, pris ekskl. Moms, antal emner i pakken og andre vigtige tekniske oplysninger (farve, materiale, dimensioner, etc.). De andre faner viser billeder, tilbehør til det valgte produkt, certifikater.

Køber er forpligtet til at udfylde alle de obligatoriske data i internetordren, herunder et telefonnummer, så køberen kan kontaktes af den relevante transportør, hvis det er nødvendigt.

Køber modtager elektronisk bekræftelse på modtagelse af ordren. Hvis en vare i ordren ikke vil blive leveret, vil sælgeren informere køberen og aftale en alternativ deadline.

9.2 Sælgeren sender varer bestilt fra internetbutikken til køber C.O.D. gennem en transportør. Køber betaler for varerne ved modtagelse. Køber har ret til at returnere varerne uden at angive årsagen inden 14 dage efter modtagelsen. Hvis varerne returneres ubrugt inden for 14 dage, kan køber anmode om, at varerne udskiftes eller betalingen refunderes.

9.3. Hvis køber trækker kontrakten tilbage eller tager ikke leveringen af varen eller kun leverer en del af varen, har den tilskadekomne ret til at kræve en kontraktlig bøde på 10% af værdien af de aftalte varer, ikke accepteret eller ikke produceret.

9.4 Fortrolighedspolitik
Ved at udfylde registreringsformularen til internetbutikken accepterer forbrugeren at lade alle data i formularen ("data") være opført i KOPOS KOLÍNs database som baseret på Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV., Som administrator ( "selskabet") og derefter behandles gennem processoren for selskabets markedsføringsformål, dvs. at tilbyde produkter og tjenester, herunder at sende information om organiserede arrangementer, produkter og andre aktiviteter samt at sende kommercielle oplysninger elektronisk i overensstemmelse med lov nr. 480 / 2004 Coll., Indtil samtykke er trukket tilbage (i højst 10 år) Andre data kan også tilføjes til disse data. Forbrugeren accepterer også at lade selskabet sende oplysninger om kommende arrangementer og tilbud fra sine kommercielle partnere. Forbrugeren er opmærksom på, at dette samtykke i henhold til § 11, 21 i lov nr. 101/2000 Coll., Som især angiver, at data gives frivilligt, kan tilbagekaldes gratis på selskabets adresse, at forbrugeren har ret til at få adgang til eller ændre hans eller hendes personlige data, blokere eller slette forkerte personoplysninger mv.

 

Artikel 10. Diverse

10.1 Delleverancer kan accepteres.

10.2 Hvis der opstår en begivenhed, der ikke kunne forventes på tidspunktet for indgåelse af købskontrakten, og som indebærer en hindring for opfyldelsen af Sælgers kontraktlige forpligtelser, har sælgeren ret til at suspendere præstationen, indtil hindringen ophører.

10.3. Under alle omstændigheder, der indebærer omstændigheder, der udelukker ansvaret, har Sælger ret til at trække sig ud af kontrakten, uden at Køber har ret til erstatning.

10.4 Returbeholdere skal kun accepteres af sælgeren for tilbagekøb, hvis de er ubeskadigede. Sælgeren er ikke forpligtet til at acceptere beskadigede containere. Køber er forpligtet til at returnere containerne senest 6 måneder efter levering af varer. Sælger udsteder et skat dokument med hensyn til de returnerede ubeskadigede containere. Hvis returbeholdere mistes af køberen, anses det for at være ikke returneret. Sælgeren var ikke forpligtet til at købe tilbage nogen beholdere returneret efter udløbet af 6 måneder.

10.5 Hvis nogen af ​​disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser. De kontraherende parter forpligter sig til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en gyldig en, der nærmest nærmer sig den økonomiske hensigt med den ugyldige bestemmelse.

10.6 Køberens rettigheder og forpligtelser kan ikke overdrages til tredjepart uden Sælgerens skriftlige samtykke.

10.7 Alle data, der indgår i en Købsaftale, og alle oplysninger eller dokumenter, der er opnået i forbindelse med en købsaftale, behandles af parterne som fortrolige.

10.8 De kontraktmæssige forhold, som disse vilkår og betingelser gælder for, er underlagt den tjekkiske lov, især ved gældende bestemmelser i lov nr. 89/2012 Coll., Som ændret; Alle tvister skal afklares på tjekkisk sprog for den almindelige ret i sælgeren i Tjekkiet.

10.9 De kontraherende parter er forpligtede til at sikre, at alt, hvad der kan føre til tvister, elimineres ved regulering af kontraktforhold eller gensidig præstationer.

10.10 Hver part skal skriftligt underrette den anden part skriftligt om enhver ændring af dataene i handelslicensen, handelsregistret eller ethvert andet register eller om, at der er indgivet en begæring i konkurs, eller at konkurs erklæret, at en Andragende blev afskediget på grund af manglende ejendom eller at der blev indgivet et andragende til afvikling.

10.11 Alle leverancer skal ske i henhold til disse vilkår og betingelser, som udgør en integreret del af købs-, generelle eller andre uspecificerede kontrakter, medmindre parterne har aftalt andet.

10.12 Al kommunikation mellem parterne finder sted på tjekkisk sprog, medmindre parterne har aftalt andet.

10.13 Hvis de kontrakter ende parter anvender internationale fortolkningsregler ved indgåelse af en kontrakt, reguleres reglerne af de internationale fortolkningsregler for leveringsbetingelser udstedt af det internationale handelskammer i Paris INCOTERMS 2010 eller efter parternes aftale.